ดัชนีความโปร่งใส           
  ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล          
EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน           
               1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลบึงนารางและกำหนดกรอบแนวทางการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาล
           
               1.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข           
                  1.3 รายงานผลการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ ไตรมาสที่ 1           
 EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน           
               2.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน           
               2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร           
               2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน           
               2.1.4 หน้าที่แลอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง           
               2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน           
               2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์           
               2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ            
               2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น           
               2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH           
               2.1.10 แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ปี 2564           
               2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562           
              2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552           
               2.1.13 ข้อบังคับ สธ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2560           
               2.1.14 คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงศาธารณสุขชุดปัจจุบัน            
               2.1.15 จรรยาบรรณ สธ.MoPHCode           
               2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน           
               2.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานงบประมาณปี 64           
               2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานงบประมาณปี 64           
               2.5 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน           
               2.6 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องทุจริตและปรพฤติมิชอบ           
               2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ           
               2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน           
               2.9 ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง           
                   2.9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 63           
                   2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปี           
                   2.9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปี           
                   2.9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560    
                        2.9.4.1 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน     
               2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบแต่ละเดือน ปีงบปรมาณ 64           
               2.10 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน           
               2.11 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ           
  ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ          
 EB 3 หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างแลการจัดหาพัสดุปรจำปีงบปรมาณ 63           
            3.1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
 EB 4 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบ 64
             4.1 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
        EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบ 64           
            5.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน           
  ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล          
 EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล           
            6.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน           
 EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ปฏิบัติงานต่ำ           
             7.1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2563           
 EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ           
              8.1 ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ในระดับดีมาก ดีเด่น ประจำปี 2563 รอบที่ 2           
 EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
           
              9.1 รายงานผลความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
           
  ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส          
 EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน           
              10.1 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป              
 EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน           
              11.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน              
 EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน           
              12.1 รายงานการประชุม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน              
  ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน          
 EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการและระบบในการป้องกันการรับสินบน           
              13.1 มาตรการป้องกันการรับสินบน              
  ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ          
 EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง           
              14.1 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ              
 EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินทางราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน           
              15.1 แบบฟอร์มการยืมพัสดุ              
  ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต          
 EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน           
              16.1 ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน              
 EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี            
              17.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี               
 EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน           
              18.1 ผลการำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ              
  ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลปรโยชน์ทับซ้อน          
 EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน           
              19.1 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน              
 EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางรบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน           
              20.1 แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน              
 EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน           
              21.1 รายงานารอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน              
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร          
 EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตแลต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด"จิตพอเพียงต้านทุจริต"           
              22.1 รายงานารอบรม              
 EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG"           
              23.1 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม SRONG              
 EB 24 หน่วยงานมีนนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษย์ชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงลเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
              24.1 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันแลแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคถกคามทางเพศในการทำงาน              
         

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709 , โทร. 081-9643220