กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯ
       กลุ่มงานเวชาสตร์ฯ ประกอบด้วย งานรักษาพยาบาลชุมชน, งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน ควบคุมโรคและระบาดวิทยา และงานบริการสุขภาพชุมชน
ด้านบริการ
1. งานรักษาพยาบาลในชุมชน
   งานสาธารณสุขเคลื่อนที่แบบผสมผสาน โดยร่วมให้การรักษาพยาบาล ให้ภูมิคุ้มกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค และการสุขศึกษา
   การรับ - ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อเนื่องจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย และศูนย์สาธารณสุขเทศบาล
   งานโครงการสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน
   งานเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยที่ได้รับการการประสานงานจาก PCT โรงพยาบาลบึงนาราง และหน่วยงานสาธารณสุขนอกโรงพยาบาลบึงนาราง เช่น โครงการเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง / ผู้พิการ / ผู้สูงอายุ ในชุมชนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงนาราง, ติดตามเยี่ยมภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์, ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดข้อสะโพก – ข้อเข่า ฯลฯ
   งานเวชปฏิบัติทั่วไป
   งานคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
2. งานพัฒนาเครือข่าย
งานคัดกรองสุขภาพในชุมชน
   บริการเชิงรุกในชุมชน และจัดทำแฟ้มอนามัยครอบครัว
   วิเคราะห์สุขภาพชุมชน
   งานสนับสนุนบทบาทของ อสม.
   งานพัฒนาเครือข่ายปฐมภูมิ
   นิเทศ / ประเมินมาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย
   ดำเนินการ / ผลักดันการเปิดบริการ PCU ของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ที่ สปสช. กำหนด
   งานประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปอส.)
   ผู้ประสานงาน
   รวบรวมรายงานตรวจราชการ
   งานโครงการพิเศษ
   โครงการยิ้มสวย เสียงใสในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี (Cade Manager)
3. งานส่งเสริมสุขภาพ
   งานอนามัยโรงเรียน
   งานสุขาภิบาลอาหาร
   งานชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว
   งานเหล้า – บุหรี่
   งานส่งเสริมสุขภาพทารกแรกเกิด
   งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน
   งานชมรมผู้สูงอายุ
   งานเยี่ยมหลังคลอด
   งานสร้างสุขภาพ
   งานคัดกรองสุขภาพทั่วไป
4. งานคลินิกส่งเสริมสุขภาพ
   คลินิกส่งเสริมสุขภาพ
   คลินิกฝากครรภ์
   คลินิกสุขภาพเด็กดี
   คลินิกตรวจหลังคลอด
   คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ และระบาดวิทยา
   งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การสอบสวนโรค
   งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
   โรคติดต่อทางเดินอาหราและน้ำ
   โรคที่ป้องกันได้โดยวัคซีน
   โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
   การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
   งานควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคไข้หวัด2009 ไข้หวัดนก มือเท้าปาก
   งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อนำโดยแมลง เช่น มาลาเรีย ไข้เลือดออก เท้าช้าง
   งานควบคุมป้องกันโรคเรื้อน
   งานระบาดวิทยา
   เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา
   ทีม SRRT (ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว)
   งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในโรงพยาบาลและชุมชน
   งานตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่ตรวจพบผิดปกติ

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709