ดัชนีความโปร่งใส           
  ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง          
  EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี           
            1.1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
   EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
         2.1 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
         2.2 แผนจัดซื้อจัดจ้าง
   EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี           
            3.1 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี           
   EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ           
             4.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน           
  ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม           
   EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร           
             5.1 กระบวนการทำแผนงานโครงการ ของโรงพยาบาลบึงนาราง ปีงบ2563           
             5.2 สรุปการประชุมกลุ่มย่อย ประเด็นงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน วันที่ 27 ก.ย. 62 ในเวทีการคืนข้อมูลสุขภาพ ปีงบ2563           
             5.3 สรุปการประชุมกลุ่มย่อย ประเด็นงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน วันที่ 2 ต.ค. 62 ในเวทีการคืนข้อมูลสุขภาพ ปีงบ2563           
             5.4 หนังสือรายงานผู้บริหารทราบผลและสรุปผลการประชุมโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย           
             5.4.1 หนังสือรายงานผู้บริหารทราบผลและสรุปผลการประชุมโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย           
   EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่           
             6.1 กระบวนการทำแผนงานโครงการ ของโรงพยาบาลบึงนาราง ปีงบ2563           
             6.2 สรุปการประชุมกลุ่มย่อย ประเด็นงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในเวทีการคืนข้อมูลสุขภาพ และการวางแผนพัฒนางาน ปีงบ2563           
             6.3 หนังสือรายงานผูู้บริหารรับทราบผลของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำแผนงาน           
   EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่           
             7.1 กระบวนการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแผนงานพัฒนาระบบบริการฉุกเฉิน           
             7.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน           
             7.3 รายงานการประชุมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ           
  ตัวชี้วัดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล           
   EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน           
               8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลบึงนารางและกำหนดกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาล           
                8.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข           
             8.3 รายงานผลการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ ไตรมาสที่ 1           
             8.4 รายงานผลการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ ไตรมาสที่ 2           
   EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน           
               9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน           
               9.1.2 นโยบายของผู้บริหาร           
               9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน           
               9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย           
               9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH           
               9.1.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ปี 2562           
               9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน           
               9.1.8 ข้อบังคับ สธ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2560           
               9.1.9 จรรยาบรรณ สธ.MoPHCode           
               9.1.20 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (แผน20ปี)           
               9.1.21 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560    
               9.1.22 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างองหน่วยงาน           
               9.1.23 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน           
               9.1.24 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ           
               9.1.25 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2563           
  ความรับผิดชอบ           
  ตัวชี้วัดที่ 4 การดำเนินงานตามภารกิจ           
       EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี           
             10.1 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี2563           
       EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี           
             11.1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2563           
       EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี           
             12.1 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2563           
  ตัวชี้วัดที่ 5 การปฏิบัติงานตามหน้าที่           
       EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ           
                 13.1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่โรพยาบาลบึงนาราง           
       EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ           
                 14.1 ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ในระดับดีมาก ดีเด่น ประจำปี 2562 รอบที่ 2           
                    14.2 ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ในระดับดีมาก ดีเด่น ประจำปี 2563 รอบที่ 1           
  ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร           
       EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน           
                 15.1 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านสุจริต           
  ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดการเรื่องร้องเรียน           
       EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน           
                 16.1 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป              
                 16.2 คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ           
                 16.3 ผลการดำเนินข้อร้องเรียน รอบ 2 ปีงบประมาณ 2562           
                    16.4 ผลการดำเนินข้อร้องเรียน รอบ 1 ปีงบประมาณ 2563           
  ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน           
  ตัวชี้วัดที่ 8 การรับสินบน           
       EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน           
                 17.1 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลบึงนาราง           
                 17.2 รายงานผล และเผยแพร่การติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลบึงนาราง           
                    17.3 รายงานผล และเผยแพร่การติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ไตรมาส 3 โรงพยาบาลบึงนาราง           
  วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร           
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต           
       EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน           
                 18.1 การต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน           
                    18.2 การเผยแพร่แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลบึงนาราง ไตรมาส 3           
                    18.3 การเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลบึงนาราง ไตรมาส 3           
       EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ           
                 19.1 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ           
                  19.2 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ ไตรมาส2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริต           
  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน           
       EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน           
                      20.1 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อน           
       EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ           
                 21.1 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ           
                   21.2 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ ไตรมาสที่ 2           
       EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ           
                 22.1 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ           
  ตัวชี้วัดที่ 11 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต           
       EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง           
                 23.1 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง           
       EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง           
                 24.1 ผลการติดตามดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต           
  คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน           
  ตัวชี้วัดที่ 12 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ           
       EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ           
                 25.1 มาตรการกลไกลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ           
               25.2 รายงานผลและเผยแพร่การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ           
       EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ           
                 26.1 การอำนวยความสะดวก การให้บริการประชาชน           

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709