ตามนโยบาย ที่ให้ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน และการเข้าถึงในการรับบริการสุขภาพ จึงให้มีการจัดตั้ง โรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอ ให้ครบทุกอำเภอ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวนเงิน 11,620,000.-บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นบาท) โดยคุณธวัชชัย ฉัตรชัยเดชและภรรยา ได้บริจาคที่ดิน (สปก.) จำนวน 25 ไร่ 2 งาน เป็นสถานที่ตั้งโรงพยาบาล และได้เริ่มก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 30 เตียง เมื่อ 30 พฤษภาคม 2555 แล้วเสร็จ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เริ่มเปิดให้บริการ วันที่ 1 มิถุนายน 2556 โดยมี นายแพทย์พนม ปทุมสูติ เป็นผู้อำนวยการ ปัจจุบัน โรงพยาบาลบึงนาราง ได้เปิดบริการผู้ป่วย ในวันเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์) 08.30 น. -20.30 น. วันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30น. - 16.30 น. โดยมีหน้าที่หลักในการให้บริการประชาชนในด้านการตรวจวินิจโรค การรักษา การส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค

     - โรงพยาบาลบึงนารางจะเป็นโรงพยาบาลที่บริการได้มาตราฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่ บุคลากรมีคุณภาพ และภาคีมีส่วนร่วม

     - โรงพยาบาลบึงนารางเป็นโรงพยาบาลชุมชน มุ่งมั่นให้บริการสุขภาพประชาชนแบบองค์รวมเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ ของผู้รับบริการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความพึงพอใจ

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709 , โทร. 081-9643220