ตามนโยบาย ที่ให้ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน และการเข้าถึงในการรับบริการสุขภาพ จึงให้มีการจัดตั้ง โรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอ ให้ครบทุกอำเภอ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวนเงิน 11,620,000.-บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นบาท) โดยคุณธวัชชัย ฉัตรชัยเดชและภรรยา ได้บริจาคที่ดิน (สปก.) จำนวน 25 ไร่ 2 งาน เป็นสถานที่ตั้งโรงพยาบาล และได้เริ่มก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 30 เตียง เมื่อ 30 พฤษภาคม 2555 แล้วเสร็จ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เริ่มเปิดให้บริการ วันที่ 1 มิถุนายน 2556 โดยมี นายแพทย์พนม ปทุมสูติ เป็นผู้อำนวยการ โดยมีหน้าที่หลักในการให้บริการประชาชนในด้านการตรวจวินิจโรค การรักษา การส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค
    ปัจจุบัน โรงพยาบาลบึงนาราง ได้เปิดบริการผู้ป่วย "ตลอด 24 ชั่วโมง"

     "การแพทย์ฉุกเฉินเป็นเลิศ บริการมีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม เจ้าหน้าที่มีความสุข"

    - พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ
    - พัฒนาระบบบริการได้มาตรฐาน
    - สนับสนุนให้ภาคีมีส่วนร่วม ระบบสุขภาพ 4 มิติ
    - ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ชุมชน และ สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้เท่าเทียม
    - สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้ "เก่ง ดี มีสุข แข็งแรง"

     ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ทำงานเป็นทีม ผู้นำด้านสุขภาพ

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709