กลุ่มงานรังสีวิทยามีหน้าที่ให้บริการด้านรังสีวินิจฉัยแก่ผู้มารับบริการ ทั้งการตรวจวินิจฉัยเพื่อวิเคราะห์โรค(Diagnosis) และการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาโรค(Check UP) โดยใช้การตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ การตรวจ ด้วยเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป และการตรวจเอกซเรย์พิเศษ เช่น Fluoroscopy, IVP, Mammogram, CT Scan และ MRI โดยมีเป้าหมายให้ผู้รับบริการได้รับบริการทางด้านรังสีวินิจฉัยอย่างครบถ้วน ในกรณีที่ไม่มีเครื่องมือฯ ก็จะส่งผู้ป่วยไปตรวจวินิจฉัยในโรงพยาบาลแม่ข่าย(โรงพยาบาลจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินทั้งหมด) เพื่อให้ผู้ป่วย ได้รักษาในโรงพยาบาลโดยไม่ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่น เพียงเพราะไม่มีเครื่องมือรังสีวินิจฉัย ทั้งๆที่มีแพทย์ผู้รักษาครบถ้วน

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709