งานด้าน เภสัชกรรมบริการ
   ให้บริการจ่ายยา พร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตลอด 24 ชั่วโมง
   บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านยาแก่ผู้ป่วย
   มีการเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์การใช้ยา ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (ADR)
   มีระบบป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error )
   การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
งานด้านเภสัชกรรมคลินิก Clinical Pharmacy
   งานติดตามดูแลผู้ป่วยในคลินิกเฉพาะโรคอย่างต่อเนื่อง (Ambulatory Care) ได้แก่ Antiretroviral therapy clinic, Asthma clinic, Warfarin clinic, DM clinic, Nephro clinic, TB clinic
   งานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน (Acute care)
   งานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโครงการสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน ( Home Health Care , HHC)
งาน Medication Reconcilation
   การติดตามและประเมินผลการใช้ยา ( Drug Use Evaluation , DUE)
   งานติดตามและประเมินการใช้ยา (HAD)
งานบริหารเภสัชภัณฑ์
   จัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ยาที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน โดยวิธีตกลงราคา, สอบราคา, ประกวดราคา / E - auction
   มีระบบควบคุมการเบิกจ่ายยาจากคลังยา โดยระบบ Stock Card และระบบคอมพิวเตอร์
   ควบคุมคุณภาพยาและเภสัชภัณฑ์โดยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสม ในการจัดเก็บยาแต่ละชนิด
   สุ่มตรวจเภสัชภัณฑ์เพื่อประกันคุณภาพยาที่เลือกซื้อ
   สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ แก่สถานบริการระดับรองรวมทั้งมีการนิเทศงานแก่ Primary Care Unit ,PCU
งานผลิตยา
   ผลิตและผสมยาทั่วไป และยาปราศจากเชื้อ
   การจัดเตรียมเภสัชภัณฑ์ปราศจากเชื้อสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (TPN)
   การจัดเตรียมเภสัชภัณฑ์ยาเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (Cytotoxic)
   สุ่มตรวจเภสัชภัณฑ์เพื่อประกันคุณภาพยาที่ผลิตขึ้น
   การเตรียมยา Extemperaneovs
   การควบคุมการเบิกจ่ายสารน้ำ ในโรงพยาบาล
งานให้บริการข้อมูลด้านยา (DIS)
   การให้บริการตอบคำถามด้านยา
   การจัดทำข้อมูลยาเผยแพร่ในหน่วยงานในโรงพยาบาล
   การจัดทำ Drug Monograph เพื่อเสนอ PTC หรือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
   การจัดทำ Drug Specification

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709