หมายเหตุประกอบงบการเงิน เดือน ก.ย. 2566
   งบแสดงฐานะทางการเงิน เดือน ก.ย. 2566
   งบแสดงผลการดำเนินงาน เดือน ก.ย. 2566

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709