แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รพ.บึงนาราง รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของโรงพยาบาลบึงนาราง ประจำปีงบประมาณ 2567
   รายงานแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลบึงนารางรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2565 -30 กันยายน 2566 )
   รายงานแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลบึงนารางรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 -31 มีนาคม 2566 )
   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของโรงพยาบาลบึงนาราง ประจำปีงบประมาณ 2566
   กระบวนการทำแผนงานโครงการของโรงพยาบาลบึงนาราง ปีงบประมาณ 2562
   กระบวนการดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแผนงานโครงการ บริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อ คปสอ.บึงนาราง ปีงบประมาณ 2562
   แผนงานโครงการ คปสอ.บึงนาราง ปีงบประมาณ 2562
   สรุปแผนงานโครงการปี2561
   ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ คปสอ.บึงนาราง ปีงบประมาณ 2562
   สรุปผลการปฏิบัติตาม CPG การดูแลผู้ป่วยโรคไต
   ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก
   แนวทางการปฏิบัติงานคลินิกโรคเรื้อรัง
   แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น
   สรุปผลการดำเนินงานโครงการบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
   โครงการบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
   ประชุมทำแผนงานโครงการปีงบประมาณ 2561

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709