เป้าหมาย

      ให้บริการเวชระเบียนแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน พิทักษ์สิทธิผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจทั้งภายในและภายนอก
 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709