ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค. 67
   ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลบึงนาราง ปีงบประมาณ 2567 ( ม.ค. - ก.ย.67 )
   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลบึงนาราง ปีงบประมาณ 2567 ( ม.ค. - ก.ย.67 )
   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลบึงนาราง ปีงบประมาณ 2567
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
   ประกาศ เผยแพร่แผนการจ้างประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลบึงนาราง ประจำปีงบประมาณ 2567
   ประกาศ อนุมัติปรับแผนรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครึ่งปีหลัง)และอนุมัติปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำแยกชาย-หญิง และผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ร่างประกาศประกวดราคา e-bidding จ้างก่อสร้าง ห้องน้ำแยกชาย-หญิง และผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบึงนาราง เพิ่มเติม
   ร่างประกาศประกวดราคา e-bidding จ้างก่อสร้าง ห้องน้ำแยกชาย-หญิง และผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบึงนาราง
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
   ขอเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3
   ขอเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
   ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
   รายการเบิกจ่ายเงินวัสดุสำนักงาน
   รายการเบิกจ่ายเงินวัสดุสำนักงาน
   บันทึกข้อความแผนจัดซื้อจัดจ้างลักษณะงบลงทุน ของโรงพยาบาลบึงนารางปีงบ 64
   บันทึกข้อความขอความเห็นชอบเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างตามแผนบริหาร Plan fin ของโรงพยาบาลบึงนารางปีงบ 64
   รายการเบิกจ่ายเงินวัสดุสำนักงาน
   รายการเบิกจ่ายเงินวัสดุสำนักงาน
   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62 - ธ.ค.62)
   รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 62
   แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน-กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
   บันทึกข้อความขอความเห็นชอบเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างตามแผนบริหาร Plan fin ของโรงพยาบาลบึงนารางปีงบ 63
   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปีงบประมาณ 2561
   รายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 30 ม.ค. 62
   บันทึกข้อความขอความเห็นชอบเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างตามแผนบริหาร Plan fin ของโรงพยาบาลบึงนารางปีงบ 62 (หมวดรายจ่ายประจำ ประเภทค่าใช้สอย/ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุหมวดต่างๆ และเวชภัณฑ์ยา 4 ธ.ค. 61
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายลวดถัก 25 ก.ค 61
   วิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคารั้วตาข่ายลวดถัก 27 มิ.ย 61
   วิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคารั้วตาข่ายลวดถัก-ยาว-677.5-เมตร 12 มิ.ย 61
   แสดงผังการสร้างรั้ว 11 พ.ค 61
   แสดงผังการสร้างรั้ว 11 พ.ค 61
   แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลางทำรั้ว 11 พ.ค 61
   รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางเครื่องวัดความดัน รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี กุมภาพันธ์ 61
   บันทึกข้อความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเครื่องปั่นฮีมาโตรคริท รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะยูนิตทันตกรรม รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม
   หนังสือประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร สสอ.บึงนาราง 8 ก.พ. 61
   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง สสอ.บึงนาราง 8 ก.พ. 61
   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง สสอ.บึงนาราง 8 ก.พ. 61
   ประกาศราคาเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อนระบบดิจิตอล รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 8 ก.พ. 61
   หนังสือความเห็นชอบมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติ ปี61 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 8 ก.พ. 61
   หนังสือประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องโถงอาคารผู้ป่วยนอก 31 ม.ค. 61
   ประกาศราคาตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า-9-คิวบิกฟุต รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 26 ม.ค. 61
   แนวทางการป้องกันประโยชน์ซับซ้อนจัดซื้อจัดจ้าง
   หนังสือประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหัวกรอฟัน 26 ม.ค. 61
   ใบเสนอราคาปรับปรุงห้องโถง 25 ม.ค. 61
   ใบเสนอราคาหัวกรอ 19 ม.ค. 61
   หนังสือขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางพัสดุ 15 ม.ค. 61
   การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างตามแผนบริหาร Plan fin 15 ธ.ค. 60
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น 13 ม.ค. 61
   รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องตรวจเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจ 12 ม.ค. 61
   แจ้งอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน หน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ61 24 พ.ย. 60

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709