EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี           
            1.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561  
   EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
              2.1 แผนจัดซื้อ
   EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี           
            3.1 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี           
   EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ           
             4.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน           
   EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร           
             5.1 ขออนุมัติดำเนินโครงการ           
             5.2 โครงการ           
             5.3 รายงานการประชุม           
             5.4 รายงานผลการดำเนินโครงการ           
   EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่           
             6.1 ขออนุมัติดำเนินโครงการ           
             6.2 โครงการ           
             6.3 รายงานการประชุม           
             6.4 แผนงานโครงการ              ;       
   EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่           
             7.1 ขออนุมัติดำเนินโครงการ           
             7.2 โครงการ           
             7.3 หนังสือเชิญประชุม           
             7.4 รายงานการประชุม           
             7.5 ภาพถ่ายประกอบ           
             7.6 หนังสือรายงานผู้บริหาร พร้อมขออนุญาตเผยแพร่           
             7.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล           
   EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน           
       8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลบึงนารางและกำหนดกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาล           
        8.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข           
   EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน           
       9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน           
       9.1.2 นโยบายของผู้บริหาร           
       9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน           
       9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย           
       9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH           
       9.1.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ปี 2562           
       9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน           
       9.1.8 ข้อบังคับ สธ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2560           
       9.1.9 จรรยาบรรณ สธ.MoPHCode           
       9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (แผน20ปี)           
       9.2.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข           
       9.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี           
       9.4 แผนการเงินปี 2562           
       9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการร้องเรียน           
       9.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเรียน           
       9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง           
       9.7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา           
       9.7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี           
       9.7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี           
       9.7.4.1 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560    
       9.7.4.2 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างองหน่วยงาน           
       9.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน           
       9.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน           
       9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ           
       EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี           
       EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี           
       EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี           
       EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ           
       EB 14 ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ในระดับดีมาก ดีเด่น ประจำปี 2562 รอบที่ 1           
       EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน           
       EB 16 ผลการดำเนินข้อร้องเรียน รอบ 1 ปีงบประมาณ 2562           
       EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน           
       EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน           
       EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ           
       EB 20 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อน           
       EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ           
       EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ           
       EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง           
       EB 24 ผลการติดตามดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต           
       EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ           
       EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ           

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709