EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี           
                 1.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
                   1.2 รายงานผลการวิเคราะห์

        EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
                   2.1 คำสั่งแต่งตั้ง หน.จนท และ หน.จนท
                   2.2 แผนจัดซื้อยา
   2.3 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์           
   2.4 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์           
   2.5 ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งปิดและปลดประกาศ           
   2.6 ขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง           
   2.7 คส.มอบอำนาจ 1496-2561 (จัดซื้อจัดจ้าง)           
   2.8 คำสั่งปิดและปลดประกาศ           
   2.9 แนวทางการปฎิบัติจัดซื้อจัดจ้างผ่าน EGP           
   2.10 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (ไม่เกิน 100,000 บาท)           
   2.11 แบบแสดงบริสุทธิ์ใจ (กรณีเกิน 100,000 บาท)           
   2.12 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง           
   2.13 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน           
   2.14 ประกาศสป_ว่าด้วยแนวทางตรวจสอบบุคลากรด้าน           
   2.15 สธ_ 0217-ว3001 (16 ต_ค_ 60) ว่าด้วยการป้องกันผู้มีส่วนฯ           
   2.16 ต้วอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 1           
   2.17 ตัวอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 2           
   2.18 แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม           
   2.19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบแนวทาง           
   2.20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561           
   2.21 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2562
           
   EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี           
   3.1 โครงการที่1,โครงการที่2
           
   EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ           
   4.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561           
   4.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561           
   4.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561           
   4.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562           
   4.5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562           
   4.6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562           
   4.7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562           
   4.8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
           
   EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร           
   5.1 ขออนุมัติดำเนินโครงการ           
   5.2 โครงการ           
   5.3 รายงานการประชุม           
   5.4 รายงานผลการดำเนินโครงการ
           
   EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่           
   6.1 ขออนุมัติดำเนินโครงการ           
   6.2 โครงการ           
   6.3 รายงานการประชุม           
   6.4 แผนงานโครงการ           
   6.4 แผนงานโครงการ
           
   EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่           
   7.1 ขออนุมัติดำเนินโครงการ           
   7.2 โครงการ           
   7.3 หนังสือเชิญประชุม           
   7.4 รายงานการประชุม           
   7.5 ภาพถ่ายประกอบ           
        7.6 หนังสือรายงานผู้บริหาร พร้อมขออนุญาตเผยแพร่           
        7.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
           
   EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน           
       8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลบึงนารางและกำหนดกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาล           
        8.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข           
        8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบึงนาราง http://web.bnrhospital.go.th/           
        8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
           
   EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน           
       9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน           
       9.1.2 นโยบายของผู้บริหาร           
       9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน           
       9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย           
       9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH           
       9.1.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ปี 2562           
       9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน           
       9.1.8 ข้อบังคับ สธ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2560           
       9.1.9 จรรยาบรรณ สธ.MoPHCode           
       9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (แผน20ปี)           
       9.2.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข           
       9.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี           
       9.4 แผนการเงินปี 2562           
       9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการร้องเรียน           
       9.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเรียน           
       9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง           
       9.7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา           
       9.7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี           
       9.7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี           
       9.7.4.1 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560            9.7.4.2 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างองหน่วยงาน           
       9.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน           
       9.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน           
       9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ           
       EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี           
       EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี           
       EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี           
       EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ           
       EB 14 ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ในระดับดีมาก ดีเด่น ประจำปี 2562 รอบที่ 1           
       EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน           
       EB 16 ผลการดำเนินข้อร้องเรียน รอบ 1 ปีงบประมาณ 2562           
       EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน           
       EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน           
       EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ           
       EB 20 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อน           
       EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ           
       EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ           
       EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง           
       EB 24 ผลการติดตามดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต           
       EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ           
       EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ           

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709 , โทร. 081-9643220