ตัวชี้วัด และ ผลงาน


หน่วยงาน

Link
    งานเวชระเบียน

https://docs.google.com

    งานห้องบัตร

https://docs.google.com

    งานผู้ป่วยนอก OPD

https://docs.google.com

    งานผู้ป่วยนอก NCD

https://docs.google.com

    งานผู้ป่วยนอก TB

https://docs.google.com

    งานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ER

https://docs.google.com

    งานผู้ป่วยใน IPD

https://docs.google.com

    งานประกันสุขภาพฯ

https://docs.google.com

    งานแผนฯ

https://docs.google.com

    งาน IT

https://docs.google.com

    งานเวชกรรมฯ

https://docs.google.com

    งานจิตเวช

https://docs.google.com

    งานบำบัดยาเสพติด

https://docs.google.com

    งานระบาดวิทยา

https://docs.google.com

    งานแพทย์แผนไทย

https://docs.google.com

    งานทันตกรรม

https://docs.google.com

    งานเภสัชกรรม

https://docs.google.com

    งานชันสูตร LAB

https://docs.google.com

    งาน X-ray

https://docs.google.com

    งานศูนย์เปล

https://docs.google.com

    งานจ่ายกลาง SUPPLY

https://docs.google.com

    งานการเงิน

https://docs.google.com

    งานบัญชี

https://docs.google.com

    งานธุรการ

https://docs.google.com

    งานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

https://docs.google.com

    งานพนักงานขับรถยนต์ พขร.

https://docs.google.com

    งานพัสดุ

https://docs.google.com

  งานช่างเทคนิค

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wo590VK9YU-2dBf9FfpTBsnKZhIeXcjn9SXmCnvzYZ8/edit#gid=631536466โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709