ดัชนีความโปร่งใส ปีงบ 2567            

  ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล           
     Moit 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน           
     Moit 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน           

   ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ           
     Moit 3 หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างแลการจัดหาพัสดุประจำ ปีงบประมาณ 67           
     Moit 4 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบ 67           
     Moit 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบ 67           

   ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล           
     Moit 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล            
     Moit 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ปฏิบัติงานต่ำ             Moit 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในรอบปีงบประมาณ            

   ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส           
     Moit 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย            
    Moit 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน            
     Moit 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน            

   ตัวชี้วัดที่ 5 การป้องกันการรับสินบน           
     Moit 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน            
     Moit 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการและระบบในการป้องกันการรับสินบน            

   ตัวชี้วัดที่ 6 การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ           
     Moit 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง            

   ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต           
     Moit 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินทางราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน            
     Moit 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน            
     Moit 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม             Moit 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน            
     Moit 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน            

   ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลปรโยชน์ทับซ้อน           
     Moit 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางรบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน            

   ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร           
     Moit 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน            
     Moit 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตแลต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด"จิตพอเพียงต้านทุจริต"            

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709