ดัชนีความโปร่งใส ปีงบ 2567            

  ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล           
     Moit 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล            
     Moit 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ปฏิบัติงานต่ำ            
     Moit 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในรอบปีงบประมาณ            
     Moit 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย            

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709