ดัชนีความโปร่งใส ปีงบ 2567            

  ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล           
     Moit 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล            
             6.1 ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแผนการ บริหารงานทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๗             
             6.2 ประกาศแผนนโยบายโรงพยาบาลบึงนาราง การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแผนการ บริหารงานทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๗             
     Moit 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567                   7.1 ประกาศผลการปฎิบัติราชการ ในระดับดีมาก ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ รอบที่ ๒             

     Moit 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567            

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709