กลุ่มงานการพยาบาล
    มีหน้าที่บริหารจัดการให้มีการบริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ บนพื้นฐานจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาชีพ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และผู้รับบริการพึงพอใจ งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ แบ่งเป็น
งานบริการผู้ป่วย
 งานผู้ป่วยนอก
 งานห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.
 งานให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย
งานกิจกรรมพิเศษ
 หน่วยปฐมพยาบาลพิเศษและทั่วไป
 ออกหน่วยเยี่ยมบ้าน
 ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพ
 ออกหน่วยตรวจสุขภาพประกันสังคม
 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษา
 จัดนิทรรศการให้ความรู้ตามโอกาสและเทศกาลต่างๆ
 ออกหน่วยตรวจสุขภาพร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 จัดประชุมวิชาการในโอกาสต่างๆ ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร
 ส่งผู้ป่วยกลับบ้าน (กรณีใช้รถโรงพยาบาล มีพยาบาล / EMT นำส่งทุกราย)
 กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ / วันพยาบาลสากล
 กิจกรรมวันสำคัญของชาติ อาทิ วันเฉลิมพระชนม์พรรษา วันจักรี – วันเจษฎาบดินทร์ – วันปิยะมหาราช
 กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 กิจกรรมมิตรภาพบำบัด (จิตอาสา)

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709 , โทร. 081-9643220