- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลบึงนาราง ไม่ทนต่อการทุจริต ปีงบประมาณ 2563
- ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ในระดับดีมาก ดีเด่น ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2
- ประกาศหลักเกณฑ์ปรและวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบึงนาราง ปีงบประมาณ 2563
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบึงนาราง
- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลบึงนาราง ไม่ทนต่อการทุจริต ปีงบประมาณ 2562
- ประกาศหลักเกณฑ์ปรและวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบึงนาราง ปีงบประมาณ 2562
- มาตรการป้องกันการรับสินบนโรงพยาบาลบึงนาราง
- คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลบึงนาราง
- ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลบึงนาราง ปีงบประมาณ 2562
- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 17 ก.ย. 61
- ประกาศราคากลกลางจัดซื้อจัดจ้างยูนิตทำฟัน 1 เครื่อง 1 ก.พ. 61
- ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการชันสูตร จำนวน 1 ห้อง 30 พ.ค. 60
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เหมาบริการ(รายเดือน)

- แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2559 1 มิ.ย 59
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลบึงนาราง 2 มิ.ย 59

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานรายคาบโรงพยาบาลบึงนาราง 3 มิ.ย 59

- รับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 3 มิ.ย 59

- ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ 3 มิ.ย 59

- ขอให้เจ้าหน้าที่นำต้นไม้มาปลูกในวันที่ 26 ก.ค.59 30 มิ.ย 59

- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เจ้าพนักงานพัสดุ/เจ้าพนักงานการเงิน 30 มิ.ย 59

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ เจ้าพนักงานการเงิน/เจ้าพนักงานพัสดุ 5 ก.ค 59

- ขอเชิญฟังการบรรยายเสวนา 5 ก.ค 59

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709 , โทร. 081-9643220