สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน มีนาคม 67
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 67
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน มกราคม 67
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน ธันวาคม 66
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน พฤศจิกายน 66
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน ตุลาคมคม 66
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน กันยายน 66
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน สิงหาคม 66
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน กรกฎาคม 66
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน มิถุนายน 66
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน พฤษภาคม 66
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน เมษายน 66
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน มีนาคม 66
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 66
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน มกราคม 66
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน ธันวาคม 65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน พฤศจิกายน 65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน ตุลาคมคม 65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน กันยายน 65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน สิงหาคม 65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน กรกฎาคม 65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน มิถุนายน 65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน พฤษภาคม 65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน เมษายน 65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน มีนาคม 65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน มกราคม 65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน ธันวาคม 64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน พฤศจิกายน 64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน ตุลาคม 64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน กันยายน 64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน สิงหาคม 64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน กรกฎาคม 64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน มิถุนายน 64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน พฤษภาคม 64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน เมษายน 64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน มีนาคม 64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน มกราคม 64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน ธันวาคม 63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน พฤศจิกายน 63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน ตุลาคม 63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน กันยนยน 63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน สิงหาคม 63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน มิถุนายน 63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน พฤษภาคม 63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน เมษายน 63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน มีนาคม 63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน มกราคม 63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน ธันวาคม 62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน พฤศจิกายน 62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน ตุลาคม 62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน กันยายน 62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน สิงหาคม 62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน กรกฎาคม 62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน มิถุนายน 62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน พฤษภาคม 62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน เมษายน 62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน มีนาคม 62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน มกราคม62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน ธันวาคม61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน พฤศจิกายน61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน ตุลาคม 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน กันยายน 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน สิงหาคม 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน กรกฎาคม 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน มิถุนายน 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน พฤษภาคม 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน เมษายน 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน มีนาคม 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน มกราคม 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน ธันวาคม 60

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709