สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนสิงหาคม65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกรกฎาคม65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมิถุนายน65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนพฤษภาคม65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนเมษายน65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมีนาคม65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกุมภาพันธ์65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมกราคม65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนธันวาคม64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนพฤศจิกายน64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนตุลาคม64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกันยายน64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนสิงหาคม64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกรกฎาคม64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมิถุนายน64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนพฤษภาคม64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนเมษายน64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมีนาคม64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกุมภาพันธ์64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมกราคม64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนธันวาคม63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนพฤศจิกายน63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนตุลาคม63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกันยนยน63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนสิงหาคม63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมิถุนายน63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนพฤษภาคม63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนเมษายน63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมีนาคม63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกุมภาพันธ์63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมกราคม63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนธันวาคม62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนพฤศจิกายน62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนตุลาคม62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกันยายน62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนสิงหาคม62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกรกฎาคม62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมิถุนายน62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนพฤษภาคม62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนเมษายน62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมีนาคม62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกุมภาพันธ์62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมกราคม62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนธันวาคม61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนพฤศจิกายน61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนตุลาคม 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกันยายน 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนสิงหาคม 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกรกฎาคม 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมิถุนายน 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนพฤษภาคม 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนเมษายน 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมีนาคม 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมกราคม 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนธันวาคม 60

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709 , โทร. 081-9643220