สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน ธันวาคม65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน พฤศจิกายน65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน ตุลาคมคม65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน กันยายน65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน สิงหาคม65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน กรกฎาคม65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน มิถุนายน65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน พฤษภาคม65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน เมษายน65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน มีนาคม65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน กุมภาพันธ์65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน มกราคม65
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน ธันวาคม64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน พฤศจิกายน64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน ตุลาคม64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกันยายน64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนสิงหาคม64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกรกฎาคม64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมิถุนายน64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนพฤษภาคม64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนเมษายน64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมีนาคม64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกุมภาพันธ์64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมกราคม64
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนธันวาคม63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนพฤศจิกายน63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนตุลาคม63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกันยนยน63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนสิงหาคม63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมิถุนายน63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนพฤษภาคม63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนเมษายน63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมีนาคม63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกุมภาพันธ์63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมกราคม63
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนธันวาคม62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนพฤศจิกายน62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนตุลาคม62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกันยายน62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนสิงหาคม62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกรกฎาคม62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมิถุนายน62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนพฤษภาคม62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนเมษายน62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมีนาคม62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกุมภาพันธ์62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมกราคม62
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนธันวาคม61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนพฤศจิกายน61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนตุลาคม 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกันยายน 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนสิงหาคม 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกรกฎาคม 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมิถุนายน 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนพฤษภาคม 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนเมษายน 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมีนาคม 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมกราคม 61
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนธันวาคม 60

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709 , โทร. 081-9643220