ดัชนีความโปร่งใส ปีงบ 2566           
  ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล          
  EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน            
             1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลบึงนารางและกำหนดกรอบแนวทางการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาล
           
             1.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข            
                1.3 รายงานผลการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ ไตรมาสที่ 1            
 EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน            
               2.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน            
                   2.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน            
                   2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร            
                    2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน            
                   2.1.4 หน้าที่แลอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง            
                   2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน            
                   2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์            
                   2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ            
                   2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น            
              2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH            
                   2.2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH            
               2.3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562            
               2.4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2554            
               2.5 ข้อกำหนด สธ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ            
               2.6 คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน            
               2.7 ยุทธศาสตร์ประเทศ            
                   2.7.1 แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ปี 2564            
                   2.7.2 จรรยาบรรณ สธ.MoPHCode            
                   2.7.3 ข้อกําหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564            
               2.8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน            
               2.9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานงบประมาณปี 66            
               2.10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖            
                2.11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 2566            
               2.12 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน            
               2.13 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ            
       
       2.14 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน            
               2.16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ            
               2.17 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน           
               2.18 ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง           
                   2.18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 64           
                   2.18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปี           
                   2.18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปี           
                   2.18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560     
                         2.18.4.1 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน     
                    2.18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบแต่ละเดือน ปีงบปรมาณ 65            
               2.14 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน            
   ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ          
 EB 3 หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างแลการจัดหาพัสดุประจำ ปีงบประมาณ 65            
             3.1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2565  
 EB 4 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบ 66
             4.1 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
              4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566
              4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566
              4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566
              4.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะงบดำเนินงานและงบลงทุน ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566
              4.6 การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566
              4.7 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิด-ปลดประกาศ และรับผิดชอบการนำข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบ 2566
 EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบ 65            
             5.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน           
   ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล          
 EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล           
            6.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน            
            6.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลบึงนาราง พ.ศ. 2566           
 EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ปฏิบัติงานต่ำ            
                        7.1 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ประจำปี 2565            
 EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในรอบปีงบประมาณ           
               8.1 ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ในระดับดีมาก ดีเด่น ประจำปี 2565 รอบที่ 1            
               8.2 ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ในระดับดีมาก ดีเด่น ประจำปี 2565 รอบที่ 2            
           
               8.3 ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ในระดับดีมาก ดีเด่น ประจำปี 2566 รอบที่ 1            
 EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย           
               9.1 การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
           
   ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส          
 EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน            
              10.1 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป               
 EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน            
              11.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน               
              11.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบที่ 1 เดือน ปีงบประมาณ 2566               
              11.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบที่ 2 เดือน ปีงบประมาณ 2566 และขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์               
 EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน            
               12.1 รายงานการประชุม แผนงานและโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน               
               12.2 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และเผยแพร่แผนงานโครงการขึ้นบนเว็บไซต์โรงพยาบาลบึงนาราง               
               12.3 สรุปรายงานการประชุมดำเนินการตามโครงการ และเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์โรงพยาบาลบึงนาราง               
               12.4 สรุปรายงานร่วมดำเนินการประชุมดำเนินการตามโครงการ และเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์โรงพยาบาลบึงนาราง               
               12.5 รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการ และเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์โรงพยาบาลบึงนาราง               
              12.6 ภาพกิจกรรมการประชุม คณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2566               
              12.7 เผยแพร่ รายงานการประชุมการดำเนินการตามโครงการ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB)               
   ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน          
 EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการและระบบในการป้องกันการรับสินบน            
               13.1 มาตรการป้องกันการรับสินบน            
               13.2 รายงานผลการติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน ไตรมาส 1            
               13.3 รายงานผลการติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน ไตรมาส 2            
               13.4 รายงานผลการติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน ไตรมาส 3            
               13.5 รายงานผลการติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน และประกาศเผยแพร่ ไตรมาส 4            
               13.6 มาตรการป้องกันการรับสินบน ปีงบ 2566            
             ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ           
 EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง            
               14.1 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาเวณฑ์ที่มิใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564               
               14.2 รายงานผลการติดตาม แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหาและเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการ ขายยาและเวณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 ไตรมาส 4               
               14.3 ประเมินการดำเนินงาน แนวทางปฎิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหา และเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564               
               14.4 รายงานผลประเมินการดำเนินงาน แนวทางปฎิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 และขออนุญาตเผนแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน               
 EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินทางราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน            
               15.1 ขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง               
   ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต           
 EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน            
               16.1 ประกาศเจตเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลบึงนาราง               
 EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม            
               17.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี 2566            
               17.2 ขอรายงานผลกำกับติดตาม และอนุญาตเผยแพร่ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566               
 EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน            
               18.1 รายงานผลการกับติดตาม และอนุญาตเผยแพร่ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ 2566               
               18.2 ผลการกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ               
               18.3 รายงานผลการกับติดตาม และอนุญาตเผยแพร่ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม               
               18.4 ขอรายงานผลการกับติดตาม และอนุญาตเผยแพร่ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ( รอบ 12 เดือน ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566               
   ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลปรโยชน์ทับซ้อน          
 EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน            
               19.1 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน            
               19.2 รายงานผลมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน            
               19.3 มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน            
               19.4 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 2566            
               19.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลบึงนาราง 2566               
 EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางรบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน            
               20.1 มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน            
               20.2 รายงานผลการส่งเสริมการปฎิบัติตามประมวลจริยธรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อันใด ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน            
               20.3 รายงานผลการส่งเสริมการปฎิบัติตามประมวลจริยธรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรและ กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อันใด ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน               
 EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน            
               21.1 การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน งบประมาณปี 2566               
   ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร          
 EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตแลต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด"จิตพอเพียงต้านทุจริต"            
               22.1 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา               
 EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริต และรายงานการประชุม"            
               23.1 ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริต และรายงานการประชุม            
 EB 24 หน่วยงานมีนนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษย์ชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงลเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน โรงพยาบาลบึงนาราง            
               24.1 ประกาศและแนวทางปฏิบัติและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลบึงนาราง               
               24.2 การกำกับติดตามมาตรการแนวทางปฎิบัติและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลบึงนาราง                24.3 แนวทางปฎิบัติและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในหน่วยงานของโรงพยาบาลบึงนาราง งบประมาณปี 2566            
               24.3 ขออนุญาตรายงานและเผยแพร่ การกำกับติดตามมาตรการแนวปฎิบัติและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลบึงนาราง งบประมาณปี 2566            

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709