วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดทิศทาง กำกับดูแล ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข สู่การปฏิบัติ เพื่อประชาชนสุขภาพดี
        พันธกิจ พัฒนา ยุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ตลอดจนจัดสรรทรัพยากร และบริหาร จัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข
 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709