เวลาในการให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. ให้บริการดังนี้
 รักษาทางทันตกรรมทั่วไป เช่น อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และวินิจฉัยโรคช่องปาก
 ให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง ดังต่อไปนี้
      ทันตกรรมสำหรับเด็ก
      ทันตกรรมประดิษฐ์
      รักษารากฟัน
      ทันตกรรมหัตถการ
      ปริทันตวิทยา
  ให้บริการทันตกรรมในโรงเรียน, ในสถานีอนามัย
  ตรวจทันตสุขภาพ และให้ทันตสุขศึกษาแก่กลุ่มหญิงมีครรภ์ใน Clinic ANC
  ให้บริการฟันปลอมในผู้สูงอายุ (โครงการฟันเทียมพระราชทาน)
  โครงการแม่ลูกฟันดี โรงพยาบาลบึงนาราง
  โครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี (เคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้น ป.1 )

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709