งานประกันสุขภาพ
ให้บริการทุกวัน วันราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
1. รับลงทะเบียน บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประชาชนในเขตอำเภอบึงนารางทุกวัน
2. เป็นหน่วยจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ
3. ตรวจสอบ / พิจารณา / แก้ไขปัญหาด้านสิทธิการรักษาพยาบาล ประกันสุขภาพถ้วนหน้า,ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และประกันสังคมทุกวันที่หน่วยงานและหอผู้ป่วย
4. จัดสรรเงิน ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และประกันสังคมให้หน่วยบริการในและนอกเครือข่าย
5. ดำเนินการแจ้งหนี้ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
6. ตรวจสอบ (Audit) ข้อมูลเวชระเบียนก่อนส่งทาง Electronic ทั้งสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันสังคม สิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ
7. จัดส่งข้อมูลทาง Electronic แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานบริการกลางสารสนเทศ และสำนักงานประกันสังคม ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และ กลุ่มงานประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
8. ออกเอกสารและลงทะเบียน กรณีส่งต่อ ทั้งสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และประกันสังคม รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. รวบรวมข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์ ให้ฝ่ายการเงินและพัสดุ ทุกเดือน
10. ดำเนินการตรวจสอบก่อนจ่ายหนี้ในโครงการประกันสังคม ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
11. รวบรวมวิเคราะห์หนี้ ตัดยอดลูกหนี้รายบุคคลและติดตามหนี้ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
12. ลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า แก่เด็กแรกเกิด ตั้งแต่หลังคลอดและกรณีสิทธิว่างมาตรา 8 ในกรณีเจ็บป่วยเข้ารับบริการรักษาพยาบาล
13. ดำเนินการปลดสิทธิรักษาพยาบาลไม่ตรงตามจริง และส่งหลักฐานเพื่อปรับปรุงสิทธิรักษาพยาบาลของผู้รับบริการ
14. บริการจัดการกรณีสิทธิว่างจากข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
15. บริการจัดการฐานข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อ
      - สนับสนุนข้อมูลให้ฝ่ายไอที ในการปรับปรุงข้อมูลสิทธิ
      - สนับสนุนข้อมูลประชากรมีสิทธิ แก่กลุ่มงาน พรบส สถานีอนามัยในเครือข่าย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
16. จำแนกและวิเคราะห์ข้อมูลการรักษาในแต่ละสิทธิ

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709