หน้าที่และภาระงาน
1. จัดทำเอกสารด้านงบประมาณ การเงิน บุคคล พัสดุ ตามพันธกิจโรงพยาบาลบึงนาราง อย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ
2. จัดเก็บและรักษาเอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของโรงพยาบาลบึงนาราง
3. จัดเก็บ/บริการข้อมูลด้านการเงิน บุคคล และพัสดุของโรงพยาบาลบึงนารางเพื่อใช้ในการอ้างอิง การพัฒนาคุณภาพงาน และการบริหารงาน/บริหารทรัพยากรบุคคล
4. ให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านงานธุรการ การเงิน บุคคลและพัสดุแก่บุคลากร
5. จัดหา ดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ให้มีเพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
6. ดูแลอาคารสถานที่ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบอยู่ในสภาพพร้อมใช้ ตามภาระงานของโรงพยาบาลบึงนาราง
7. ประสานงาน/ให้ความร่วมมือด้านงานธุรการ การเงิน บุคคล พัสดุกับหน่วยงาน/บุคลากรทั้งภายในด้วยความรวดเร็วและการสื่อสารที่ชัดเจน
8. งานด้านประชาสัมพันธ์


 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709