ดัชนีความโปร่งใส ปีงบ 2567            

  ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ           
     Moit 3 หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างแลการจัดหาพัสดุประจำ ปีงบประมาณ 65           
     Moit 4 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบ 66           
     Moit 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบ 65           

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709