ดัชนีความโปร่งใส ปีงบ 2567            

  ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล           
     Moit 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน           
              1.1 คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง            
                    1.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน           
                    1.1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน           
                    1.1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน           
                    1.1.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข           
              1.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)           
                 1.2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน           
                 1.2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)           
                 1.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน           

     Moit 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน            
               2.1 รายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 2567            
                      2.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน            
                           2.1.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์            
                      2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร            
                      2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน            
                      2.1.4 หน้าที่แลอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง            
                      2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน            
                     2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์            
                          2.1.6.1 Facebook โรงพยาบาลบึงนาราง            
                          2.1.6.2 Website โรงพยาบาลบึงนาราง ข่าวประชาสัมพันธ์            
                      2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ            
                      2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน            
               2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH            
               2.3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562            
               2.4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2554            
               2.5 ข้อกำหนด สธ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ            
               2.6 คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน            
               2.7 ยุทธศาสตร์ประเทศ            
                   2.7.1 แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ปี 2567            
                   2.7.2 จรรยาบรรณ สธ.MoPHCode            
                   2.7.3 ข้อกําหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564            
               2.8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน            
               2.9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานงบประมาณปี 67            
               2.10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗            
                2.11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 2567            
               2.12 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน            
               2.13 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ            
               2.14 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน            
               2.16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ            
               2.17 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน            
               2.18 ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง            
                    2.18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566            
                    2.18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567            
                    2.18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางของหน่วยงาน            
                    2.18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่     

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709