ดัชนีความโปร่งใส ปีงบ 2567            

  ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล           
     Moit 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน           
     Moit 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน           

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709