ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่ง เภสัชกร 1 อัตรา 6 มี.ค. 67
   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 27 ธ.ค.2566
   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 22 ธ.ค.2566
   ประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดพิจิตร 15 ธ.ค. 2566
   ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาพนักงาน ช่วยเหลือคนไข้ 25 ธ.ค.2566
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ(รายเดือน) 21 ธ.ค. 65
   ประกาศ Privacy Notice ปฏิบัติตามประกาศ ศทส. แนวปฏิบัติการคุ้มครองฯ ที่ สธ. 0212/ว 14039 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565
   ประกาศ Privacy Noticeปฏิบัติตามประกาศ ศทส. แนวปฏิบัติการคุ้มครองฯ ที่ สธ. 0212/ว 11424 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม
   ประกาศ Privacy Policy ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ตามประกาศ ศทส. ที่ สธ.0212/ว 410 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 1 ธ.ค. 66
   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลบึงนาราง ปีงบประมาณ 2567
   เอกสารประกอบ เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เดือนเมษายน วันที่ 22 พ.ค. 66
    ขอความร่วมมือปฎิบัติตามแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานรัฐ วันที่ 22 พ.ค. 66
   บทความประจำ เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 วันที่ 22 พ.ค. 66
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ(รายเดือน) ณ วันที่ 8 พ.ค. 66
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ(รายเดือน) 1 พ.ค. 66
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา และ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 20 มี.ค. 66
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ(รายเดือน) 30 มี.ค. 66
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ(รายเดือน) 28 มี.ค. 66
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา และ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 20 มี.ค. 66
   ประกาศการจำหน่ายพัสดุ 64 - 65 วันที่ 15 มึ.ค. 66
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 26 ธ.ค. 65
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ(รายเดือน) 16 ธ.ค. 65
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ประกาศ ณ 1 ธ.ค. 65
   หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 29 พ.ย. 65
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ(รายเดือน) 28 ต.ค. 65
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ(รายเดือน) 3 ต.ค. 65
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา 25 ส.ค. 65
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา 17 ส.ค. 65
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา 8 ส.ค. 65
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานบริการ(รักษาความปลอดภัย) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 มี.ค. 65
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคาว เหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา 8 ก.พ 64
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคาว เหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งพนักงงานเปล 1 อัตรา 21 ม.ค. 64
   นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ รพ.บึงนาราง
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 5 มิ.ย 63
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคาว เหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งพนักงงานเปล 1 อัตรา 5 พ.ค. 63
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปีงบประมาณ 2561
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 14 มิ.ย 62
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 10 มิ.ย. 62
   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขระดับอำเภอ เรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อม
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคาว เหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา 27 พ.ค. 62
   นโยบายการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รพ.บึงนาราง
   แผนการเตรียมรับอุบัติเหตุหมู่ รพ.บึงนาราง 14 ธ.ค. 61
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 3 ธ.ค. 61
   โครงการคิดดี ทำดี เพื่อสังคม ประจำปี 2561 พนักงานและผู้ช่วยพนักงานในสังกัด สนง.ธ.ก.ส.จังหวัดพิจิตร มอบเครื่องมือแพทย์ให้เครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลบึงนาราง 26 ก.ย. 61
    ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 17 ก.ย. 61
   ประชาสัมพันธ์เข้าค่ายสุขภาพ ณ.บวรศาลีอโศก จ.นครสวรรค์
   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ NGO ประจำปี 2561
   นโยบายสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลบึงนาราง
   แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช้ยา
   ประกาศเจตนารมโรงพยาบาลบึงนาราง
   นโยบายการพัฒนามาตราฐานความปลอดภัย
   ข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุ
   แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 17 ต.ค. 60
   เชิญชวนบริจาคกายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 17 ก.ค. 60
   มาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 6 ก.ค. 60
    แบบทดสอบวัดความสุข HAPPINOMETER

 

โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-039709